Terug naar Bestuurspagina

Notulen Algemene ledenvergadering 2013

Notulen algemene ledenvergadering vrijdag 15 maart 2013

Locatie: Café – Restaurant De Posthoorn, Markt 20 te Schagen Aanvang: 20.00 uur Inclusief het bestuur waren er 22 personen aanwezig.

Van het bestuur is Joep Korteland met kennisgeving afwezig.

1.       Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De ereleden van onze vereniging en de leden van de vereniging uit Den Helder. – Hierna vraagt de voorzitter de aanwezigen op te staan en de dit jaar overleden leden te gedenken..

2.       Mededelingen.

Wijziging in de data van het wedstrijdoverzicht baars wedstrijden.De juiste data staan op de website, en is bij alle deelnemers bekend.

3.       Vaststellen Agenda

De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.

4.       Correspondentie.

Inbreng Lijst van Viswateren 2013-2014-2015 Sportvisserij Midwest Nederland.- Sportvisserij Nederland; aansluiting NOC*NSF- E-mails Dhr. Kranenburg – overlast Elzenhof.- E-mail R. Groot – vraag over 3de hengelvergunning.- Vergunning van Gemeente Schagen – karper wedstrijden.- Vergunning elektrovisserij voor beroepsvisser in o.a. wateren van de Baars.- Brief van Sportvisserij Nederland – werving nieuwe boa’s Notulen algemene ledenvergadering vrijdag 16 maart 2012.

5.       De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

6.       Jaarverslag Secretaris – Dhr. W. Irik

Het jaarverslag wordt onder dank ongewijzigd aangenomen.

7.       Jaarverslag Penningmeester – Dhr. R. Bos

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en de staat van lasten en baten, de begroting voor 2013 laat zien dat we wat meer aan jeugd willen besteden. De begroting wordt hierna onder dankzegging aangenomen.

8.       Jaarverslag kascontrolecommissie.

Het verslag wordt met applaus goedgekeurd en de penningmeester wordt onder dank decharge verleend. De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door P. de Hulst en G. Jansen (HSV Den Helder) waarvoor onze dank. Verkiezing kascontrolecommissie.De heer Gerrit Jansen is het 1ste, De heer C. Listelle het 2de lid en de heer J. Kooistra is gekozen als reservelid van de kascontrolecommissie.

9.       Jaarverslag ledenadministratie – Dhr. G. Timmer.

Het jaarverslag wordt onder dank ongewijzigd aangenomen. Aantal leden 1 januari 2012 bedroeg 735, 31 december 2012 bedroeg dit aantal 746. Via verkooppunten 183 voorlopige vispassen, 21 voorlopige jeugdvispassen en 43 kindervergunningen. Vergeleken met 2011 is dit een daling van 15%. Bij het betalingsverzoek hebben we bij 517 leden die nog niet per incasso betalen een machtigingskaart toegevoegd. Van deze machtigingskaart zijn er 115 teruggezonden.324 leden betalen nu middels automatisch incasso.

10.   Huldiging jubilarissen.

De Jubilarissen worden door de ledenadministratie extra uitgenodigd. Er zijn dit jaar 3 jubilarissen(25 jaar lid), te weten; Dhr. Ketel, De heer Kanne en Dhr. Biesbroek/ Alleen dhr. Ketel was aanwezig. De andere jubilarissen krijgen hun speldje thuis gebracht door Geert Timmer. Afscheid oud voorzitter Willem de Meris.Peter Molenaar bedankt Willlem de Meris voor zijn bewezen diensten. Vanuit de vereniging is er voor een passende attentie gezorgd.

11.   Intermezzo / Pauze met verloting.

Wederom is er een verloting, voor alle aanwezigen is een leuke prijs. Door de voorzitter wordt in combinatie met een groot applaus van de leden Cees Bakker dan ook heel hartelijk bedankt voor alle moeite en de zeer leuke prijzen. We hopen ook volgend jaar weer van zijn diensten gebruik te kunnen maken.

12.   Jaarverslag wedstrijdcommissie – Dhr. P. de Hulst

Er zijn 4 witviswedstrijden gehouden op het N.H. kanaal – totaal 149kg(gemiddeld 10 deelnemers) en hiervan was de uitslag:

          1ste prijs C. Listelle 9punten / 24kg

          2de prijs P. de Hulst 9punten / 21kg

          3de prijs C. Bakker 10punten / 17kg

Tevens zijn er 4 baarswedstrijden gehouden  totaal: 2509 stuks1ste Ronde Schagen, 2e en 4de Callantsoogervaart, 3de Kromme tocht. (gemiddeld 17 deelnemers) en hiervan was de uitslag:

          1ste prijs C. Listelle 3punten / 230stuks

          2de prijs E. Schoorl 6punten / 206stuks

          3de prijs D. de Wit 10punten / 207stuks

          De koppelwedstrijd is gewonnen door de heren P. de Hulst/P. de Hulst en 93st; Alleen gevist +gemiddelde van de rest.

Winnaar van de Piet Wijntjeterp Trofee is dit jaar geworden C.Listelle.

HSV Den Helder wordt hierbij tevens hartelijk bedankt voor de toestemming om de baarswedstrijden in haar wateren te mogen houden.

Wedstrijden 2013 Witvis Baars12 mei 22 september9 juni 6 oktober7 juli 27 oktober 11 augustus 10 november1 september (koppel) 24 november (koppel) Jaarverslag

13.   Controlecommissie – Dhr. G. Vloon.

Enkele klachten bij Elzenhof (jeugd met niet vissende vrienden).- Enkele overtredingen die zijn afgedaan met waarschuwing.- Controleurs strenger toezicht op achterlaten visstekken; geen afval.- Bestuur van HSV de Baars wil in 2014 alleen baarsleden laten nachtvissen i.p.v. nachtvispas.- Hoofdcontroleur Gert Vloon heeft opleiding voor boa positief afgerond, op 4 april wordt hij beëdigd. Hierbij nogmaals onze felicitaties. Gert is er nog niet uit of hij verenigingscontroleurs blijft. Waarschijnlijk is het verstandig dat hij het bij één functie houdt, op aanraden van het erelid Heinz Enklaar.- De vereniging zoekt nog steeds nieuwe controleurs. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden bij het bestuur van HSV de Baars.

14.   Jaarverslag karpergroep.

JeugdwedstrijdDe jeugdwedstrijd is dit jaar voor het eerst georganiseerd. Dit jaar is er een nachtwedstrijd gehouden onder leding van Jos Schenk, Jos van den Berg, Gert Vloon en Wouter Irik.Er deden 5 koppels mee van elk 2 vissers. Karperkoppel toernooi De karperwedstrijd voor de koppels was een mager jaar. Winnaars zijn.

          1ste prijs Jos van den Berg & Peter Molenaar (invaller Robin van den Berg voor laatste wedstrijd)

          2de prijs Vincent & Rick Molenaar

          3de prijs Gert Vloon & Mike Komen- Zwaarste karper Jos van den Berg 28.8 pond.

15.   Plannen nieuw bestuur

Jos Schenk wordt voorgesteld als extra bestuurslid. Alle aanwezige leden stemmen in met het aanstellen van Jos Schenk als algemeen bestuurslid.- Het bestuur wil actiever ingaan op de jeugd.- Gemeente; Het beleid van gemeente aanpakken. We zijn een sportvereniging. Maar hebben vaak te maken met civiel en groen.- Uitzet van graskarper doorzetten.- Roofvissen; De vereniging zoekt nog vrijwilligers om aan de slag te gaan met de roofviscommissie. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

16.   Aanpassing lijst van viswateren

Geen wijziging in lijst van viswateren voor 2013.- Voor 2014 heeft het bestuur een aantal wijziging voorgelegd die door iedereen worden goed gekeurd.- Nachtvissen in Schagen – alleen voor leden van HSV de Baars/- Nachtvissen op Elzenhof verbieden- Organiseren van wedstrijden van omliggende verenigingen uitsluitend in overleg met bestuur.

17.   Rondvraag.

De heer Gerard Wanders wil weten of hij nog een peurvergunning kan krijgen. Geert Timmer is hiermee bezig in samenwerking met Sportvisserij Nederland. Wij bezitten vanaf 2013 alleen nog maar schubvisrecht. Zodra er meer bekend is krijgt de heer Wanders bericht.- De heer Wanders wil ons attenderen op de uitzet van forel in het Geestmerambacht.

18.   Sluiting

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering en wens een ieder wel thuis.