Terug naar Bestuurspagina

Notulen Algemene ledenvergadering 2015

Notulen Algemene ledenvergadering vrijdag 21 maart 2014

Locatie: Café

Restaurant De Posthoorn, Markt 20 te Schagen

Aanvang: 20:00 uur

Inclusief bestuur waren er 20 personen aanwezig. Van het bestuur is de heer Geert Timmer

met kennisgeving afwezig.

1. Opening

Peter Molenaar opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De

opkomst is matig.

Hierna vraagt de voorzitter de aanwezigen op te staan en de leden te herdenken

die ons zijn ontvallen.

2. Mededelingen

Geert Timmer van de leden administratie is ziek en daarom afwezig

Edwin Schoorl heeft geen wedstrijdverslag gemaakt van het baars- en witvissen

over het jaar 2013.

Er zijn diverse afmeldingen ontvangen van de jubilarissen (De heren: Buchwalt,

Aan DeWiel, Minheere, Vogel, Brakenboer en Heddes. Deze leden krijgen de

speld zo spoedig mogelijk. De voorzitter overhandigd deze persoonlijk.

3. Agenda

De agenda wordt zonder wijzigingen aangenomen.

4. Correspondentie

Gemeente Schagen Huurovereenkomst

Gemeente Schagen Goedkeuring nationale hengeldag

Gemeente Schagen Goedkering karper-wedstrijden

Sportvisserij Nederland Visplanner.nl compleet maken

E-mail HSV Den Helder secretaris Fred Tak, nachtvissen

Diverse vis-wedstrijden

5. Notulen algemene ledenvergadering 15 maart 2013

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld

6. Jaarverslag secretaris

Dhr.W. Irik

Het jaarverslag wordt onder dank ongewijzigd aangenomen

7. Jaarverslag penningmeester

Dhr. R. Bos

Het jaarverslag wordt onder dank ongewijzigd aangenomen

8. Jaarverslag kascontrolecommissie

Het verslag wordtmet applaus goedgekeurd en de penningmeester wordt onder dank

decharge verleend. De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door de heer G. Janssen en

de heer C. Listelle. Het bestuur dankt hen voor de inzet.

9. Verkiezing kascontrolecommissie

De heer Cees Listelle is het 1

ste, de heer J. Kooistra het 2de lid . De heer G. Wanders

meldt zich aan als reserve lid van de kascontrolecommissie.

10. Jaarverslag ledenadministratie

Dhr.G. Timmer wordt voorgedragen door voorzitter

P. Molenaar. Er is een groei in het aantal leden ten opzichte van 2012. Het totaal

aantal leden bedraagt op momenteel bijna 800 leden inclusief jeugd vispassen.

11. Huldiging Jubilarissen

De heer Henk van Hemert krijgt een speldje voor 25-jarig lidmaatschap.

12. Jaarverslag wedstrijdcommissie

Edwin Schoorl

Het jaarverslag is dit jaar niet opgemaakt. De uitslagen van de wedstrijden worden op

de website gepubliceerd. De wedstrijdagenda wordt ook op de website gezet.

Witvis 2014 enkel: 25 mei, 15 juni, 29 juni en 6 juli

Verzamelen Oude Slot, Schagen om 06:45 uur

tijd aanvang 08:00 uur

Witvis 2014 koppel:10 augustus

Baars 2014 enkel: 7 september, 21 september, 5 oktober en 26 oktober.

Verzamelen Oude Slot, Schagen om 07:30 uur- tijd aanvang 08:00 uur

Baars 2014 koppel: 9 november

Edwin heeft nog een opmerking ontvangen op het wedstrijdreglement. Hierdoor zijn

er wijzigingen ontstaan in de uitslag van 2013. Dit is in goede order opgelost. In 2014

hanteert Edwin het nieuwe reglement.

13. Jaarverslag Controlecommissie

Dhr. J. Schenk

Wekelijks worden er controles uitgevoerd door 3 verenigingscontroleurs, een enkele

keer in het bij zijn van een BOA.Waarbij er geen overtredingen worden

geconstateerd. Een enkele keer konden er geen vis-documenten worden getoond

waarna de desbetreffende vriendelijk werd verzocht het vissen te staken.

Er is diverse malen geconstateerd dat er op roofvis worden gevist in het gesloten

seizoen. Dit is veelal jeugd die zich niet aan de regels houden, of van het gesloten

seizoen afweten. De regels worden dan direct uitgelegd. Na waarschuwingen gaan

we later op de dag nogmaals controleren, waarna de overtreders hun viswijze

hebben aangepast of de juiste vis-documenten hebben aangeschaft.

Er is altijd plaats voor extra controleurs. Geïnteresseerde kunnen meer informatie

opvragen bij Jos Schenk of Wouter Irik.

14. Jaarverslag karper-commissie

Dhr. J. v/d Berg

Een goed verslag over het afgelopen jaar. Totaal aantal vis-uren: 123 uur verdeeld

over 3 wedstrijden, 10 deelnemers (5 koppels). Er zijn in het totaal 48 karpers

gevangen met een totaal gewicht van 896 pond

gemiddeld 118.7 pond /vis.

Vergeleken met 2012 was het een topjaar, want toen werden er u16 karper gevangen

met een totaal gewicht van 276 pond.

Uitslag wedstrijd 2013

1. Vincent & Rick Molenaar 521.6 pond / 24 st.

2. Peter Molenaar & Jos v/d Berg 174.5 pond / 9 st.

3. Jos Schenk & Wouter Irik 100 pond / 8 st.

4. Mike Komen & Gert Vloon 74.6 pond / 5 st.

5. Joep Korteland & Remko Bos 25.4 pond / 2 st.

De zwaarste karper is gevangen door Vincent Molenaar op 32.6 pond

Remko Bos heeft aangegeven in 2014 niet meer mee te doen i.v.m. zwangerschap

van zijn vrouw. Wij wensen hen veel succes. Een nieuwe teammaat voor Joep is

voorgedragen. Robin v/d Berg vist in 2014 samen met Joep. De wedstrijden in 2014

worden gehouden op: 20

22 juni, 26 28 september en 24 26 september.

Jeugd koppel wedstrijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Leeftijd 12

18

jaar en lidmaatschap van HSV de Baars is verplicht. Aanmelden kan door te e-mailen

naar

karpergroepschagen@hotmail.com De datum voor de jeugd wedstrijd is

gereserveerd op 18

19 oktober van 12:00 12:00 uur

15. Roofviscommissie Er worden nog steeds mensen gezocht om het roofvissen te

promoten bij onze vereniging. Aanmelden via

info@debaars.nl

16. Verkiezing bestuursleden

Secretaris W. Irik is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen

aanmeldingen gekomen voor de functie. Wouter Irik stelt zich wederom voor de

komende 3 jaar beschikbaar.

In 2014-2015 is penningmeester R. Bos aftredend en herkiesbaar.

17. Ontwikkelingen Gemeente Schagen

Peter Molenaar spreekt over de huidige ontwikkelingen; Huurovereenkomst met de

gemeente is rond. Uitzetten van graskarper is een lastig verhaal. Ondanks

toezeggingen wordenwe met een kluitje het rite ingestuurd. We besteden er

behoorlijk wat tijd aan om veel zaken uit te zoeken. Maar worden door de gemeente

niet serieus genomen. We blijven volhouden. Het creëren van visplekjes in het riet is

aangegeven op plattegronden. Het bestuur zal deze locaties in de gaten houden.

Er is een opzet gemaakt voor het aanpassen van de steigers aan het Schagerwiel,

de steigers kunnen met een kleine aanpassing meer ruimte bieden voor een

schuilmiddel.

18. Ontwikkelingen Sportvisserij Midwest Nederland

De voorzitter van het bestuur heeft aangegeven een vergoeding te willen ontvangen

voor het werk wat hij wekelijks (20 uur) verricht voor de federatie. Het verzoek is niet

bij alle leden goed bevallen, dit hebben zij tijdens die ledenvergadering ook laten

weten. Het gevolg is dat de heer G. Roosloot per direct is afgetreden, de

penningmeester die in dat jaar aftredend was is hierdoor ook opgestapt. En als klap

op de vuurpijl is de directeur van de federatie overspannen geraakt. Andere

bestuursleden hebben hierdoor ook vertrouwen verloren en hebben zich eveneens

terug getrokken. Er dient dus een nieuw bestuur gevormd te worden, en dit vergt tijd.

De werknemers van de federatie gaan nog altijd in goede moed door.

19. Nationale hengeldag

Remko Bos geeft uitleg over de nationale hengeldag op 31 mei en hij geeft meer

inzicht in de plannen van de jeugd-dag. Enkele leden melden zich vrijwillig aan om te

helpen; Jos en Robin van den Berg, Mike Komen, Henk van Hemert en Tim Kugel.

20. Rondvraag

Er wordt een tip gegeven over de nieuwsbrief, als we deze later versturen zal de

uitnodiging voor de ALV beter in het geheugen blijven. De nieuwsbrief komt hier

erg vroeg.

Marco Heddes: Via e-mail geeft Marco aan graag verandering te zien bij

Keinsmerwiel.

Jan Breed: Keinsmerwiel wordt slecht

Gerard Wanders: Gerard wil graag inzicht in onze visrechten. Met als doel een

peur-vergunning te krijgen.

Gert Vloon: De vispassen moeten op tijd worden bezorgd.

Gerrit Janssen geeft ons complimenten voor de inzet die het nieuwe bestuur

toont.

21. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt ieder voor hun komst.